1. Właścicielem obiektu jest CERAMILANDIA Sp. z o.o. z siedzibą Lutomiersk ?Wrząca przy ul. Piłsudskiego 8.
 2. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu Ceramilandii Parku Rozrywki oraz Warsztatów Ceramicznych.
 3. Korzystając ze wszystkich atrakcji Ceramilandii Klienci zobowiązani są do przestrzegania i stosowania się do obowiązujących regulaminów:
  – regulaminu obiektu Ceramilandia
  – regulaminów użytkowania poszczególnych atrakcji w salach zabaw, z których korzysta (instrukcji korzystania z urządzeń, regulaminu Warsztatów Ceramicznych, itp.), oraz zobowiązani są do stosowania poleceń obsługi
 4. Informacja z godzinami otwarcia Parku Rozrywki znajduje się przy kasach, jak również na stronie internetowej ceramilandia.pl.
 5. Każdy korzystający z usług Parku rozrywki zobowiązany jest do uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem.
 6. Zakupiony bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Parku Rozrywki lub na Warsztaty Ceramiczne.
 7. Za zagubienie lub zniszczenie magnetycznej karty wstępu opłata wynosi 100 zł.
 8. Park Rozrywki Ceramilandia przeznaczony jest dla dzieci w wieku 1-13 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 lat zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności w całym obiekcie, nie powodując swoim zachowaniem zagrożeń dla młodszych uczestników.
 9. Osoby niepełnoletnie korzystają z Parku Rozrywki pod opieką Rodziców lub Prawnych Opiekunów.
 10. Opiekun dziecka musi być osoba pełnoletnią – pracownik Ceramilandii ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.
 11. W przypadku pozostawienie dziecka bez opieki przez Rodziców lub Opiekunów Prawnych o fakcie tym zostaną powiadomione odpowiednie służby, które wyciągną konsekwencje prawne w stosunku do wskazanych osób.
 12. Dzieci do Parku Rozrywki wchodzą w skarpetkach, natomiast opiekunowie chodzą w obuwiu ochronnym lub także chodzą w skarpetach.
 13. Wszyscy Goście proszeni są o pozostawianie w szatni okryć wierzchnich i obuwia zewnętrznego.
 14. Ceramilandia nie odpowiada finansowo za wartościowe przedmioty oraz dokumenty pozostawione w szatni, ani za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie obiektu.
 15. Ze wglądu na wymogi sanitarne zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych i napojów do sal zabawowych oraz pomieszczeń, gdzie odbywają się warsztaty Ceramiczne.
 16. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi na zewnątrz budynków.
 17. Park Rozrywki Ceramilandia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie obiektu regulaminów.
 18. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z atrakcji Ceramilandii na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką przebywają.
 19. Wchodzenie i wychodzenia na urządzenia do zabaw mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych i zgodnie z regulaminem i zaleceniami obsługi obiektu.
 20. Na terenie zabrania się wszelkich agresywnych zachowań, popychania, wchodzenia po zjeżdżalniach pod górę, niszczenia urządzeń i zabawek. Osoby, które nie dostosują się do tej zasady poniosą odpowiedzialność materialną.
 21. Dzieci agresywne, niszczące zabawki lub urządzenia i nie potrafiące bawić się z innymi dziećmi (czyli zagrażające ich bezpieczeństwu), będą wypraszane z sal zabaw bez zwrotu opłat.
 22. Na teren obiektu nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zachowujące się niestosownie.
 23. Obsługa obiektu ma prawo odmówić wstępu na teren obiektu wg. własnego uznania.
 24. Osoby korzystające z urządzeń Ceramilandii nie mogą posiadać podczas zabaw następujących przedmiotów: zegarki, telefony komórkowe, okulary, biżuteria, ostre przedmioty, itp.
 25. Regulamin zabrania wnoszenia na teren parku Rozrywki alkoholu, palenia papierosów, a także wprowadzania zwierząt.
 26. Na terenie całego obiektu zainstalowany jest monitoring.
 27. Najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu może nastąpić ostatnie wejście na sale osób chcących skorzystać z usług Ceramilandii.
 28. Osoby korzystające z usług Ceramilandii muszą opuścić obiekt najpóźniej 20 minut po jego zamknięciu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych.
 29. Reklamacje mogą być zgłaszane obsłudze Ceramilandii w dniu wizyty. Zgłaszane później nie będą uwzględniane. Podstawą do wniesienia reklamacji jest w pełni opłacony pobyt w Ceramilandii.
 30. Osoby korzystające z atrakcji Ceramilandii zobowiązane są do zgłaszania obsłudze obiektu o jakichkolwiek wypadkach, zdarzeniach losowych i innych sytuacjach stwarzających zagrożenia.
 31. Za zakupiony bilet, który został nie wykorzystany nie przysługuje zwrot pieniędzy. Dotyczy to również działania siły wyższej, jak np. awarii urządzeń lub przerwy w dostawie prądu.
 32. W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami działania poszczególnych działów zapraszamy do zapoznania się z regulaminami:
  Regulamin Rezerwacji
  Regulamin Urodzin
  Regulamin Warsztatów Ceramicznych
  Regulamin Parkingu