REGULAMIN BEZPŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO PARKINGU PARKU ROZRYWKI

 1. Teren parkingu jest własnością Ceramilandia Sp.z o.o. Wrząca, ul. Piłsudskiego 8
 2. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodne na warunki wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów osobowych, busów i autokarów klientów Ceramilandii.
 4. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny i czynny w godzinach funkcjonowania Parku Rozrywki Ceramilandia.
 5. Pojazdy można parkować tylko na wyznaczonych miejscach, zabrania się parkowania na chodnikach, drogach dojazdowych i innych miejscach nie przeznaczonych do parkowania.
 6. Miejsca parkingowe oznaczone napisem ?BUS? przeznaczone są wyłącznie dla autokarów i busów.
 7. Miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych przeznaczone są dla klientów posiadających karty osoby niepełnosprawnej umieszczone w widocznym miejscu za szybą samochodu. Zabrania się parkowania na wyżej wymienionych miejscach pojazdów do tego nie uprawnionych.
 8. Na terenie parkingu obowiązują zasady określone w ustawie prawa o ruchu drogowym.
 9. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 10. Każdy pojazd korzystający z parkingu powinien być odpowiednio zabezpieczony (wyłączony silnik, zaciągnięty hamulec ręczny, zamknięty).
 11. Na parkingu zabrania się:
  • Parkowania z sposób utrudniający korzystania z parkingu przez innych użytkowników.
  • Prowadzenia handlu bez zgody właściciela parkingu.
  • Spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających.
 12. Osoby korzystające z parkingu zobowiązanie są do:
  • Zapoznania się z przepisami regulaminu parkingu i jego przestrzegania.
  • Przestrzegania przepisów p.poż i sanitarnych.
  • Palenia tytoniu tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
  • Zachowania na terenie parkingu czystości.
 13. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą przebywać na terenie parkingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 14. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego na parkingu jak również za rzeczy, znajdujące się w tych pojazdach.
 15. Właściciel pojazdu odpowiada ze wszelkie szkody swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządzone właścicielowi parkingu i osobom trzecim.
 16. Regulamin obowiązuje od 2015 roku i został wprowadzony przez właściciela obiektu ? Park Rozrywki Ceramilandia.