1. Rezerwacji można dokonać poprzez zgłoszenie telefonicznie w godz.: 9:00 ? 16:00 od pn. do pt. pod nr telefonu: 694 410 802 lub on line na stronie internetowej www.ceramilandia.pl.
 2. Zasady rezerwacji online omówione są w odrębnym regulaminie rezerwacji online dostępnym na stronie regulamin rezerwacji on line.
 3. W ramach rezerwacji można zakupić bilety dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych.
 4. Rezerwacja dla gości indywidualnych nie jest konieczna, a obowiązkowa dla grup zorganizowanych.
 5. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę z instytucji (szkoły, przedszkola, instytucje pożytku publicznego oraz firmy), która liczy co najmniej 16 osób.
 6. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 7. Rezerwacja telefoniczna odbywa się na podstawie formularza z danymi osoby lub instytucji. Formularz wypełnia pracownik Ceramilandii na podstawie danych podanych przez osobę dokonującą rezerwacji.
 8. Podczas rezerwacji konieczne jest podanie terminu i godziny wizyty, liczby osób na wybrane atrakcje, uprawnień do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów oraz nr telefonu i adresu mailowego do osoby zgłaszającej rezerwację.
 9. Po zgłoszeniu rezerwacji przez klienta dział rezerwacji wysyła wiadomość mailową z danymi do akceptacji: numerem rezerwacji, wyceną całości biletów czyli kwotą do wpłaty i danymi do płatności
 10. Przy dokonaniu opłaty za rezerwację należy podać numer rezerwacji i tylko opłata dokonana zgodnie z informacją przekazaną przez dział rezerwacji Ceramilandii jest rezerwacją aktywną.
 11. Płatność musi być dokonana w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia rezerwacji, ale nie później niż 4 dni kalendarzowe przed wizytą. W przypadku nie wniesienia opłaty w wyżej wymienionym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 12. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony klienta jest dokonanie wpłaty na rachunek Ceramilandii kwoty podanej przez dział rezerwacji Ceramilandii. Po otrzymaniu płatności rezerwacja zostaje potwierdzona przez dział rezerwacji Ceramilandii poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres podany przez rezerwującego.
 13. Zwrot zakupionych biletów grupowych możliwy jest w terminie do 14 dni kalendarzowych przed wizytą w Ceramilandii, a biletów indywidualnych w terminie 7 dni przed wizytą.
 14. Bilety nie podlegają zwrotowi jeśli zostały zakupione w terminach krótszych niż podane w pkt.13.
 15. Zwrotu biletów może dokonywać osoba składająca rezerwację po uprzednim pisemnym zgłoszeniu do działu rezerwacji Ceramilandii w terminach przewidzianych w pkt. 13.
 16. Bilety zakupione w oparciu o regulamin rezerwacji uprawniają do wejścia do Ceramilandii w godzinach zgłoszonych w rezerwacji. Czas pobytu naliczany jest od godziny zgłoszonej w rezerwacji, a nie od momentu przybycia do Ceramilandii.
 17. Klient akceptuje regulamin rezerwacji przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rezerwacji, co oznacza iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu umieszczonego na stronie www.ceramilandia.pl , rozumie i akceptuje jego warunki oraz jest świadomy konsekwencji z nich wynikających. Jeśli klient nie zaakceptuje regulaminu rezerwacji, spowoduje to brak możliwości dokonania rezerwacji.
 18. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie danych Ceramilandii. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych, jak również przysługuje żądanie zaprzestania ich przetwarzania.