REGULAMIN KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW CERAMICZNYCH

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem jest spółka Ceramilandia ? Park Nauki, Rozrywki i Zabawy, mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 8, Wrząca (95-083 Lutomiersk).
 2. Udział w warsztatach, czas trwania zajęć, odpłatność oraz tematykę regulują odpowiednie regulaminy i załączniki określające działalność warsztatów ceramicznych ? Ceramilandia.
 3. Wyżej wymienione informacje i regulaminy dostępne są na stronie internetowej.

II. Cele warsztatów

 1. Celem warsztatów jest propagowanie i popularyzacja warsztatów ceramicznych oraz procesów powstawania wyrobów ceramicznych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Rozwijanie wyobraźni i doświadczeń artystycznych oraz aktywne zaangażowanie uczestników warsztatów w powstawanie gotowych wyrobów ceramicznych.

III. Zasady BHP obowiązujące uczestników warsztatów ceramicznych

 1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowniach ceramicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką instruktora.
 2. Używanie narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia odbywa się tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonej przez instruktora z zakresu ceramiki.
 3. Samodzielne korzystanie z wyżej wymienionych materiałów i narzędzi jest surowo zabronione.
 4. Korzystanie z urządzeń mechanicznych oraz pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora.
 5. Maszyny używane w procesie produkcyjnym powstawania ceramiki, odpowiednio zabezpieczone, są dostępne do obejrzenia w pracowniach ceramicznych pod opieką instruktora lub osób dorosłych.
 6. Uczestnicy warsztatów nie mogą korzystać z maszyn produkcyjnych , które są ustawione tylko w celach pokazowych.
 7. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy nie mogą samodzielnie opuszczać swojego stanowiska pracy.
 8. Ilość i wielkość prac wykonywanych w trakcie warsztatów przeznaczonych dla grup zorganizowanych określa organizator po wcześniejszych ustaleniach dokonanych podczas rezerwacji.
 9. Wzory figurek ceramicznych przeznaczonych do zajęć grupowych dostosowane są do aktualnych pór roku lub tematyki uzgodnionej z opiekunami grup przy rezerwacji zajęć.
 10. Wszystkie prace wykonane podczas warsztatów ceramicznych są własnością uczestników i zabierane są przez nich do domu.
 11. Podczas trwania zajęć w pracowni zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
 12. Wszelkie niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty należy natychmiast zgłaszać osobie prowadzące warsztaty.
 13. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej oraz filmowej zajęć warsztatowych i ich publikacji w celach promocyjnych firmy.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników warsztatów wynikające z nie przestrzegania zapisów wyżej wymienionego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na terenie Parku Rozrywki Ceramilandia.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub jakiejkolwiek konsekwencje zdrowotne będące następstwem nie zastosowania się do poleceń instruktora.
 16. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników warsztatów fartuchy ochronne a związku z tym nie podnosi odpowiedzialności i kosztów finansowych za zabrudzenia odzieży prywatnej.
 17. W przypadku szkód wynikających z niewłaściwego korzystania przez uczestników warsztatów z materiałów i narzędzi, uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązuje się pokryć z własnych środków finansowych naprawę sprzętu lub przywrócenia do stanu sprzed zniszczeń.